No icon

Statutul CARP

STATUTUL ASOCIAŢIEI CASA DE AJUTOR RECIPROC A PENSIONARILOR TIMIŞOARA

  STATUTUL ASOCIAŢIEI

ASOCIAŢIA CASA  DE  AJUTOR  RECIPROC  A  PENSIONARILOR „PRIMA-TIM”

 

CAP.I. NATURA JURIDICĂ, SEDIU, DURATĂ,

Art.1. ASOCIATIA CASA DE AJUTOR RECIPROC A PENSIONARILOR “PRIMA-TIM”,  numită în continuare Asociaţia, este persoană juridică de drept privat cu caracter nepatrimonial, neguvernamentală, apolitică, înfiinţata in anul 1952 in baza Decretului 204/1951,  înregistrată in Registrul  Asociaţiilor si Fundaţiilor de la Judecătoria Timişoara la nr. 13/14.02.2005, in prezent functionând cu respectarea prevederilor Legii 540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor si ale Ordonanţei de Guvern nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii.

Art.2. Sediul Asociaţiei este în Jud.Timiş, Timişoara, Calea Bogdăneştilor nr.4. Asociaţia poate înfiinţa filiale şi sucursale.

Art.3. Durata  pentru care se constituie prezenta Asociaţie este nelimitată.

 

CAP.II. SCOP,OBIECTIVE ACTIVITĂŢI ŞI ACŢIUNI

Art.4. SCOPUL Asociaţiei este în principal sprijinirea membrilor prin acordarea de împrumuturi rambursabile, ajutoare pentru acoperirea cheltuielilor cu îmormântarea foştilor membri, ajutoare nerambursabile şi alte modalitaţi de ajutor .

Art.5. OBIECTIVELE si ACTIVITAŢILE Asociaţiei pentru atingerea scopului propus sunt următoarele:

A. OBIECTIVE

1.Acordarea de împrumuturi membrilor;

2.Acordarea de ajutoare pentru acoperirea cheltuielilor cu îmormântare a foştilor membri;

3.Acordarea de ajutoare sociale nerambursabile, băneşti sau materiale, membrilor;

4.Acordarea de servicii gratuite şi/sau cu preţ diminuat, membrilor, în domeniul medical, turistic, hotelier;

5. Reprezentarea membrilor şi apărarea punctelor lor de vedere şi a intereselor acestora ;

6. Realizarea de activităţi culturale, turistice, artistice, sportive, recreative în general;

7. Atragerea de surse de finanţare pentru derularea proiectelor şi activităţilor Asociaţiei ;

8. Constituirea de societaţi comerciale şi participarea la constituirea de ONG-uri ;

9. Crearea cadrului adecvat pentru realizarea activităţilor pentru membri ;

10. Dezvoltarea de relaţii de cooperare şi schimb intercultural cu alte organizaţii din ţară şi străinătate pe domenii de interes;

11. Colaborare şi cooperare regională, euroregională .

B.ACŢIUNI- ACTIVITĂŢI pentru membri :

1. Acordarea de: împrumuturi rambursabile, ajutoare nerambursabile, ajutoare în caz spitalizare şi de deces, compensarea biletelor de tratament,  alte ajutoare potrivit regulamentelor aprobate de Consiliul Director ;

2. Organizarea de activitaţi culturale si artistice ;

3. Organizarea de excursii în ţară şi străinătate ;

4. Organizarea şi desfăşurarea de diverse servicii, la preţuri diminuate, pentru membri, inclusiv de cazare în case de odihnă ;

5. Asigurarea, pentru membri, a unor servicii inclusiv medicale gratuite sau contra unei plăţi reduse ;

6. Organizarea şi/sau participarea la :

 • vernisaje şi expoziţii,
 • schimburi interculturale,
 • evenimente şi manifestări culturale, stiinţifice, artistice,
 • conferinţe, mese rotunde, seminarii, cursuri pe teme de interes pentru membri,

7. Organizarea unor activitaţi gen club, funcţionând potrivit regulamentului aprobat de Consiliul Director ;

8. Desfăşurarea de activităţi economice care să asigure resursele financiare necesare atingerii scopului şi obiectivelor Asociaţiei, cu respectarea legislaţiei în vigoare;

9. Realizarea oricărei activităţi, în deplină concordanţă cu legislaţia României, care să servească scopului şi obiectivelor Asociaţiei.

 

CAP.III. SURSELE PATRIMONIALE

Art.6.(1) Veniturile Asociaţiei provin din : taxe de inscriere; contribuţii şi cotizaţii lunare ale membrilor; donaţii şi sponsorizări ; legate; venituri realizate din activităţi economice, din organizarea manifestărilor cultural-artistice şi de agrement ; resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale; finanţări obţinute din participarea la proiecte-programe şi din activitatea de implementare a acestora ; dobânzi la sumele împrumutate membrilor; dobânzi rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţiile legii; dividende; alte venituri provenind din actvităţi desfăşurate conform legii şi în conformitate cu scopul  Asociaţiei.

         (2) Consiliul Director are dreptul de a refuza orice donaţie, sponsorizare, legat sau contribuţie în cazul în care acestea sunt oferite în termeni inacceptabili sau care contravin scopului Asociaţiei.

Art.7.(1) Din excedent se constituie fonduri conform necesităților Asociației, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

         (2) Fondul social al membrilor se constituie din cuantumul cotizaţiilor depuse de aceştia şi din sumele repartizate la acest fond, conform prevederilor legale.

         (3)  Fondul de împrumuturi se constituie şi din fondul social al membrilor.

         (4) Fondul pentru ajutor în caz de deces se constituie din sumele depuse de membri în cuantumul minim stabilit de Consiliul Director.

 

CAP.IV. MEMBRI

Art.8. Pot deveni membri, fără deosebire de naţionalitate, sex, convingeri politice, religioase, sau de domiciliu,  următoarele categorii :

a. pensionari indiferent de sistemul de asigurări sociale ;

b. beneficiari de ajutor social ;

c. membrii de familie fară venituri, aflaţi în întretinerea unui membru; 

d. persoane angajate in munca.

Art.9.(1) Primirea ca membru se aprobă de către Preşedinte pe baza actelor legale doveditoare

         (2) Persoanele carora  le-a încetat calitatea de membru prin excludere, urmare prejudicierii materiale sau morale a Asociaţiei şi/sau pentru activităţi ostile acestuia,  nu vor  mai  fi reprimite  .

Art.10.(1) Persoanele cărora li s-a aprobat primirea ca membru şi persoanele cărora, după încetarea calităţii de membru în temeiul art 17 lit.a, li s-a aprobat reprimirea în Asociaţie,  plătesc  taxa de înscriere stabilită de Consiliul Director prin hotarare.

           (2) Membri, începand cu luna primirii/reprimirii în Asociaţie, platesc, potrivit hotărârii Consiliului  Director, urmatoarele obligaţii lunare : cotizaţia, contribuţia de participare la fondul de ajutor  în caz de deces şi contribuţia fixă.

Art.11. Vechimea de membru curge de la data aprobării de către Preşedintele Asociaţiei a cererii de înscriere/reînscriere.

Art.12. Calitatea de membru, vechimea în Asociatie, plăţile efectuate şi beneficiile primite sunt atestate de Carnetul de membru.

 

CAP.V. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE MEMBRILOR

Art.13. Drepturile membrilor sunt următoarele:

a. să primească împrumuturi rambursabile;

b. să beneficieze de ajutoare băneşti sau materiale;

c. să li se restituie cotizaţia depusă după ce au fost reţinute eventualele datorii băneşti în caz de retragere sau transfer;

d. să participe la repartizarea excedentului anual calculat la fondul social al membrilor în coeficientul ce se aprobă anual de către Adunarea Generală, conform regulamentului aprobat de Consiliul Director ;

e.să beneficieze de servicii medicale gratuite sau cu costuri reduse la cabinetele medicale organizate de Asociaţie;   

f. să beneficieze de servicii de cazare la Pensiunea din Buzias;

g.să aibă acces la toate acţiunile sociale si cultural distractive, de turism si de agrement precum şi la serviciile unitaţilor prestatoare de servicii ale Asociaţiei ;

h. să ia parte la Adunările Generale, să participe la dezbaterea problemelor şi adoptarea hotărârilor;

i. să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere .

   Drepturile se acordă în condiţiile prevăzute în Regulamentele aprobate de Consiliul Director.

Art.14. După decesul membrului, cotizaţia depusa şi  ajutorul de deces, după ce au fost reţinute eventualele datorii băneşti, vor  fi plătite persoanei care prezintă certificatul de deces în original şi Carnetul de membru . 

Art.15. Membri care desfăsoară activitaţi în favoarea Asociaţiei pot primi ajutoare nerambursabile lunare în funcţie de prevederile bugetare.

Art.16. Obligaţiile membrilor sunt următoarele:

a. să achite obligaţiile lunare (cotizaţia, participarea la fondul de ajutor de deces şi contribuţia fixă) potrivit celor menţionate la art. 10 din prezentul Statut;

b. să respecte întocmai şi la termen obligaţiile prevazute în contractul de împrumut semnat ;

c. să participe la acţiunile si activitaţile organizate de Consiliul Director;

d. să desfaşoare o susţinută muncă de atragere de noi membri ;

e. să promoveze interesele Asociaţiei şi să nu manifeste atitudini potrivnice intereselor acesteia şi membrilor săi;

f. să comunice orice modificare survenită în situaţia sa şi a familiei sale privind domiciliul/ reşedinţa, număr de  telefon, valoare venituri, etc ;

g.să-şi aducă aportul la realizarea scopului şi obiectivelor Asociaţiei;

 

CAP.VI. ÎNCETAREA CALITĂŢII DE MEMBRU

Art.17  (1) Calitatea de membru încetează in urmatoarele cazuri:

 1. prin retragere

 - la cererea scrisă a membrului

             - in caz de transfer al membrului la altă asociaţie CARP

 1. prin excludere

             - pentru neplata cotizaţiei şi contribuţiei pe o perioada de peste 12 luni conform regulamentului aprobat de Consiliul Director

             - pentru încălcarea gravă a prevederilor Statutului sau prejudicierea materială sau morală a Asociaţiei

             -  pentru activitaţi ostile Asociaţiei

 1. prin deces

(2) Membri excluşi potrivit art.17 (1) lit.b prima liniuţă, care nu au fost scoşi din evidenţă, pot fi reactivaţi la cerere cu condiţia achitării integrale a cotizaţiei şi contribuţiei datorate.

Art.18. (1) La încetarea indiferent din ce motive a calităţii de membru, sumele depuse cu titlu de cotizaţie se restituie, la cerere, titularului sau după caz aparţinătorilor, potrivit art.14, după reţinerea eventualelor sume datorate Asociaţiei.

(2) Cotizaţia a cărei restituire nu s-a  solicitat în termen de 3 ani de neplată a acesteia, rămâne Asociaţiei ca venit.

(3) Sumele depuse cu titlu de contribuţie lunară şi de participare la fondul de ajutor în caz de deces nu se restituie la încetarea calitaţii de membru. Ele, având un caracter de întrajutorare mutuală între membrii, se regăsesc în : ajutoarele de deces, ajutoare sociale, servicii medicale, servicii de cazare, activitati cultural-distractive e.t.c  .

Art.19. Foştii membrii  care nu şi-au ridicat fondul cotizat şi li se aprobă reinscrierea,  de către Preşedinte, au obligaţia achitării la zi a cotizaţiei şi contribuţiei pe perioada precedentă la nivelul valoric al taxelor de la data reactivării .

 

CAP.VII. ORGANELE DE CONDUCERE

Art.20. Organele de conducere ale Asociaţiei sunt: Adunarea Generală, Consiliul  Director şi Preşedintele Asociaţiei.

A.ADUNAREA GENERALA

Art.21. Adunarea generală este organul de conducere alcătuit din totalitatea membrilor asociaţiei. Adunarea Generală este statutară dacă numărul membrilor prezenţi este de cel puţin 1 la 200 la prima convocare.

Art.22. Adunarea Generală are următoarele atribuţii :

 1. aprobă strategia  şi obiectivele generale, de dezvoltare ale Asociaţiei;
 2. aprobă : situaţia financiară anuală, proiectul de buget pentru anul în curs, repartizarea excedentului anual din exerciţiul realizat in anul anterior;
 3. analizează si aprobă: Raportul de activitate al Consiliului Director, descărcându-l de gestiune pentru anul anterior; Darea de seamă contabilă şi Raportul comisiei de cenzori pe anul anterior;
 4. alege Preşedintele;
 5. stabileşte numărul de membri ai Consiliului Director;
 6. alege şi revocă membri Consiliului Director;
 7. stabileşte numărul de membri ai Comisiei de Cenzori, numeşte şi revocă cenzorii;
 8. aprobă modificarea Statutului la propunerea Consiliului Director;
 9. ratifică hotărârile Consiliului Director care sunt de competenţa Adunării Generale;
 10. hotărăşte dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare;
 11. orice alte atribuţii prevăzute de lege sau decurgând din aplicarea acestui statut.

Art.23. (1) Adunarea Generală ordinară se întruneşte cel puţin o dată pe an . Adunările Generale Extraordinare se convoacă ori de câte ori Consiliul Director apreciază că este necesar.

(2) Adunarea Generală se va desfășura, potrivit convocării, inclusiv prin mijloace electronice de comunicare directă la distanță.

Art.24. (1) Adunarea Generală va fi convocată, conform hotărârii Consiliului Director, de către Preşedintele Asociaţiei.

(2) Convocatorul va cuprinde modalitatea de desfășurare, locul, data și ora precum și ordinea de zi . Convocatorul va fi publicat pe site-ul Asociatiei, intr-un ziar local, prin afișare la sediul asociației, al sucursalelor și la birourile teritoriale .

(3) Dacă la ora anunțată în convocator Adunarea Generală nu este statutară, aceasta va avea loc dupa scurgerea unei ore,în ora urmatoare, cu numărul de membrii prezenți, apreciindu-se că este statutară . ”

Art.26. Membrul care într-o anumită problemă supusă hotarârii Adunării Generale este interesat personal sau prin soţul sau, ascendenţii sau descendenţii săi, rudele in linie colaterală sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv, nu va putea lua parte la deliberare şi nici la vot.

Art.27. Hotărârile Adunării Generale contrare legii sau dispozitiilor cuprinse in statut pot fi atacate în justiţie, în termen de 15 zile de la data când a avut loc şedinţa, de către oricare membru care nu a fost de acord cu prevederile hotărârii Adunării Generale şi a cerut în timpul şedinţei să se menţioneze poziţia şi motivaţia sa în procesul verbal al şedinţei .

B.CONSILIUL  DIRECTOR

Art.28. Consiliul Director este organul colectiv de conducere şi administrare a Asociaţiei, el asigurând punerea în executare a hotărârilor adunării generale şi a propriilor decizii.     

Art.29.(1) Consiliul Director se întruneşte de regulă săptămânal, precum şi ori de câte ori este nevoie. Şedintele sunt conduse de catre Preşedintele Asociaţiei care este si preşedintele Consiliului Director.

(2) Ședințele consiliului director pot avea loc și prin mijloace electronice de comunicare directă la distanță, iar deciziile consiliului director pot fi semnate de membri inclusiv cu semnătura electronică extinsă.

(3) În exercitarea atribuţiilor sale Consiliul Director emite hotărâri.

Art.30. Hotărârile se iau în prezenţa a 2/3 din numărul membrilor, cu majoritatea simplă a voturilor membrilor prezenţi .

Art. 31. Mandatul membrilor Consiliului Director este de 4 ani.

Art. 32.  Consiliul Director are urmatoarele atribuţii:

 1. Prezintă adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul programelor Asociaţiei;
 2. Aprobă politica de personal şi politica financiar contabilă, organigrama, statul de funcţiuni, competenţele compartimentelor de lucru şi fişele de post ale angajaţilor;
 3. Hotărăşte convocarea  Adunării Generale şi  stabileşte ordinea de zi ;
 4. Supune aprobării Adunării Generale propunerile de modificare a Statutului;
 5. Analizează trimestrial realizarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi ia deciziile ce se impun;
 6. Modifică bugetul de venituri si cheltuieli, corespunzător evoluţiei activitaţii Asociaţiei şi evoluţiei preţului pieţii;
 7. Stabileşte valoarea taxei de înscriere/reînscriere, a cotizaţiei şi contribuţiilor lunare, cât şi plafonul maxim al fondului social individual şi le supune aprobării Adunării Generale;
 8. Aproba ajutoarele nerambursabile şi subvenţionarea unor servicii oferite membrilor în condiţiile stabilite de regulamente;
 9. Stabileste procentul de repartizare către membri a excedentului anual realizat in exerciţiul financiar al anului anterior ;   
 10. Examinează periodic evoluţia numerică a membrilor Asociaţiei luând măsurile ce se impun pentru atragerea de noi membrii;
 11. Analizează şi hotărăşte încheierea de contracte cu alţi agenţi economici (persoane fizice sau juridice ), asocierea în societaţi comerciale, cumpărarea de acţiuni sau alte forme financiare de investire aducătoare de venit;
 12. Aprobă scoaterea din evidenţa contabilă a bunurilor reformate şi declasate moral si fizic;
 13. Dispune măsuri pentru recuperarea pagubelor produse patrimoniului Asociaţiei;
 14. Stabileşte indemnizaţiile, drepturile şi recompensele pentru membrii Consiliului Director, a Comisiei de cenzori şi aprobă acordarea drepturilor  salariale pentru angajaţi;
 15. Stabileşte limita de competenţă materială până la care Preşedintele poate angaja Asociaţia;
 16. Aprobă, la propunerea Preşedintelui, persoana (consilierul) care înlocuieste Preşedintele pe perioada în care acesta este absent ;
 17. Stabileşte, pentru fiecare membru, atribuţiile şi limitele de competenţă;
 18. Stabileşte relaţii de colaborare cu conducerile CARP-urilor din ţara ;
 19. Modifică prevederi Statutare ce impun urgenţă pentru bunul mers al Asociaţiei şi le supune ratificării în prima Adunare Generală ;
 20. Rezolvă orice alte probleme privind activitatea curentă a asociaţiei în conformitate cu prevederile Legii 540/2002, a legislaţiei în vigoare şi a prezentului statut;
 21. Aprobă Regulamentele care să asigure funcţionarea eficienta a asociaţiei.

Art.33. Consiliul Director, prin fiecare membru al acestuia, este  răspunzător pentru  daunele produse din culpă  în exercitarea funcţiei, atât faţă de terţi, cît şi faţă de Asociaţie.

         C.PRESEDINTELE

Art.34. Preşedintele Asociaţiei este şi preşedintele Consiliului Director .

Preşedintele asigură conducerea executivă curentă a  Asociaţiei,  sens în care are în principal  următoarele atribuţii :

 1. Reprezintă Asociaţia în raporturile cu terţe persoane juridice şi fizice;
 2. Încheie acte juridice, în numele şi pe seama Asociaţiei, angajand-o patrimonial în limita sumei stabilite de Consiliul Director;
 3. Aprobă cererile de înscriere-reinscriere, retragere şi transfer a membrilor;
 4. Aprobă ajutoarele de deces  şi ajutoarele nerambursabile;
 5. Asigură aducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale  şi a Consiliului Director ;
 6. Angajează personalul muncitor, acordă drepturile salariale şi aplică, potrivit legii, sancţiuni disciplinare salariaţilor, în baza cercetării disciplinare prealabile desfasurată de către persoana ce a fost numită; 
 7. În exercitarea atribuţiilor sale, Preşedintele emite decizii.

Art.35. Preşedintele  poate delega o parte din atribuţiile sale membrilor Consiliului Director, membrilor Asociaţiei, sau altor persoane .

            D.COMISIA DE CENZORI

Art.36.  În realizarea competenţei sale, comisia de cenzori are în principal următoarele atributii:

 1. Verifică, cel puţin o data pe an, modul în care este administrat patrimoniul Asociaţiei;
 2. Întocmeşte rapoarte şi le prezintă  Adunării Generale;
 3. Verifică inopinat caseria centrală privind numerarul şi celelalte valori;
 4. Verifică Bilanţul contabil, conturile contabile, inventarele anuale şi periodice precum şi contul privind excedentul şi pierderile înregistrate;
 5. Prezintă Consiliului Director, sub forma de note de constatare,  deficienţele constatate în timpul controlului ;
 6. Participă la şedinţele Consiliului Director, fără drept de vot, dacă este invitat;
 7. Aduce la îndeplinire măsurile şi hotărârile Consiliului Director;
 8. Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Consiliul Director şi/sau Adunarea Generală.

Art.37. Comisia de cenzori este alcătuită dintr-un număr impar de membri, cu studii superioare de specialitate din care cel puţin un expert contabil autorizat în activitate. Membrii consiliului director nu pot fi cenzori.

CAP.VIII. ALTE DISPOZIŢII

Art.38. Pentru desfăşurarea activităţii, Asociaţia angajează personal propriu sau colaboratori externi, pe bază de contract cu respectarea legislaţiei în vigoare, cu aprobarea Consiliului Director.

Art.39. Activitatea Asociaţiei se desfaşoară potrivit legislaţiei existente pe fiecare domeniu.

Art.40. DIZOLVAREA  ŞI  LICHIDAREA Asociaţiei se va face potrivit prevederilor O.G. nr.26/2000.

Art.41. Prezentul statut se completează cu prevederile Legii 540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor şi ale Ordonanţei de Guvern nr.26/2000 cu privire la asociaţii si fundaţii.

Prezentul Statut este actualizat cu modificările adoptate de Adunarea Generală din data de 08.04.2021 încuviințate de Judecătoria Timișoara prin Incheierea civila nr.11474/21.09.2021

 

 

 • PRESEDINTE

 Mihail PUNGA

                   

                       

Comment